ทรัพยากร

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนเนื้อดินที่เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง แต่ระบายน้ำได้ดีปานกลาง พบมากบริเวณริมคลองสีบัวทอง หรือห้วยราชครามเหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย เป็นต้น

(2) ดินนา แยกตามลักษณะดินและบริเวณพื้นที่ที่ครอบคลุมได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ดินเหนียวที่เกิดจากอิทธิพลของตะกอนน้ำกร่อย บริเวณที่ลุ่มและพื้นที่ที่น้ำทะเลเคยท่วมถึง ซึ่งพบโคลนทะเลที่ระดับความลึกประมาณ 1.5-2.0 เมตรจากผิวดิน และสูงจากระดับน้ำทะเล 5-8 เมตร โดยเนื้อดินเป็นดินเหนียว แต่มีค่าความเป็นกรดต่ำ สามารถเก็บกักน้ำได้นาน พบในท้องที่อำเภอวิเศษชัยชาญ ส่วนเนื้อดินที่เป็นดินเหนียว มีสภาพความเป็นกรดสูง สามารถเก็บกักน้ำได้นาน แต่ต้องปรับปรุงสภาพดินเสียก่อน พบทางตอนใต้ของอำเภอป่าโมกปัจจุบันเป็นพื้นที่ปลูกข้าวและสวนผลไม้

2. ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ สามารถเก็บกักน้ำได้นาน พบบริเวณลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ และที่ราบลุ่มที่มีระดับสูงกว่าบริเวณที่น้ำเคยท่วมถึงเล็กน้อย ในท้องที่อำเภอแสวงหา ตอนเหนือของอำเภอสามโก้ และทางตะวันตกของอำเภอโพธิ์ทอง ปัจจุบันเป็นพื้นที่ปลูกข้าวและไม้ผล

• ทรัพยากรน้ำ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ที่สำคัญได้แก่
1. แหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่

แม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าสู่จังหวัดอ่างทองในเขตท้องที่อำเภอไชโย ผ่านอำเภอเมืองแล้วไหลออกจากจังหวัดอ่างทองที่อำเภอป่าโมก เข้าพื้นที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความยาวช่วงไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 40 กิโลเมตร

แม่น้ำน้อย แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทไหลผ่านจังหวัดสิงห์บุรี เข้าเขตจังหวัดอ่างทองที่ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง ไหลผ่านอำเภอวิเศษชัยชาญ แล้วไหลออกจากจังหวัดอ่างทองที่ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ แล้วเข้าสู่พื้นที่อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองประมาณ 50 กิโลเมตร

ปัจจุบัน แม่น้ำทั้งสองสายนี้นอกจากจะใช้อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรแล้ว ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าประเภททราย อิฐ หิน และปูนซีเมนต์อีกด้วย เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ มีความปลอดภัยและประหยัดกว่าการขนส่งทางบก นอกจากแม่น้ำทั้งสองสายแล้ว จังหวัดอ่างทองยังมี คลองบางแก้ว คลองศาลาแดง คลองบางโผงเผง คลองบางปลากด คลองไชโย คลองขนุน คลองกระทุ่ม คลองสีบัวทอง ลำสามง่าม ลำท่าแดง ลำหนองหลวง ลำห้วยไผ่ และบึงสามโก้ เป็นแหล่งน้ำสำคัญอีกด้วย
2. แหล่งน้ำชลประทาน จังหวัดอ่างทองมีพื้นที่ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 560,414 ไร่ โดยมีแหล่งน้ำชลประทานส่งให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชต่างๆ แหล่งน้ำชลประทานที่สำคัญๆ สามารถจัดสรรน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 500.055 ไร่คิดเป็นร้อยละ 89

• ทรัพยากรป่าไม้ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัด เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรกรรมแต่ดั้งเดิม พื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น โดยแยกเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเอกชน และที่ดินกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการต่างๆ ไม่มีพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมป่าไม้ เช่น สวนรุกชาติ อุทยาน วนอุทยาน และที่ป่าหรือป่าสงวนแห่งชาติ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s