สภาพเศษฐกิจ

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จำแนกตามสาขาการผลิตด้านต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)
ที่ สาขาการผลิต มูลค่า (ล้านบาท) %
1 เกษตรกรรม 3,079 15.31
2 เหมืองแร่ 1,018 5.06
3 อุตสาหกรรม 3,061 15.22
4 ไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 376 1.88
5 การก่อสร้าง 624 3.10
6 การค้าส่ง ค้าปลีก 4,555 22.65
7 โรงแรมและภัตตาคาร 46 0.22
8 การขนส่ง ที่เก็บสินค้า และคมนาคม 1,456 7.24
9 ตัวกลางทางการเงิน 798 3.96
10 บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 601 2.98
11 บริหารราชการแผ่นดินฯ 1,177 5.85
12 บริการการศึกษา 1,890 9.40
13 บริการสุขภาพ 907 4.51
14 บริการชุมชน สังคม และส่วนบุคคล 490 2.43
15 ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 27 0.13
มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) 20,106
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (บาท) 73,55

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2551

• การเงินการธนาคาร สถาบันการเงินเป็นดัชนีอย่างหนึ่งที่บอกสภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ จังหวัดอ่างทองมีธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมจำนวน 15 แห่ง ปริมาณเงินทุนหมุนเวียนที่ผ่านระบบธนาคาร ณ เดือน มิถุนายน 2552 มียอดเงินฝากทุกประเภทรวม 10,555 ล้านบาท และมียอดเงินสินเชื่อรวม 4,563 ล้านบาท สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก 0.43 (ที่มา: รายงานภาวะเศรษฐกิจ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง)

• การคลัง จังหวัดอ่างทองได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจาปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 จำนวนรวม 3,914.281 ล้านบาท ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3.706.379 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.69 ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับแบ่งเป็นงบประจำ 2,436.455 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,534.601 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 104.03 และงบลงทุน จานวน 1,477.826 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,171.778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.29 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552)

• การเกษตรกรรม ในปี พ.ศ.2551 มีการใช้พื้นที่และการถือครองที่ดินทางการเกษตร จำนวนรวม 605, 232.5 ไร่ ใช้ในการเกษตร จำนวน 482,377 ไร่ เป็นพื้นที่ไม่ได้จำแนก 122,855.5 ไร่ จังหวัดอ่างทอง ไม่มีพื้นที่ป่าไม้

1) การเพาะปลูก พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดอ่างทอง ที่สำคัญ ได้แก่
• นาข้าว มีพื้นที่สำหรับทำนา จำนวนรวม 400, 624 ไร่
• พืชไร่ พื้นที่เพาะปลูก จำนวน 22,856 ไร่ ได้แก่ อ้อย และถั่วเหลือง
• ไม้ผลไม้ยืนต้น พื้นที่เพาะปลูก จานวน 44,099 ไร่ ที่นิยมกันมาก คือ สวนมะม่วง แหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ คือ อำเภอวิเศษชัยชาญ เมืองอ่างทอง แสวงหา และสามโก้
• พืชผัก จานวน 14,463 ไร่ การเพาะปลูกผักมีกระจายอยู่ในทุกอำเภอ ท้องที่ที่มีการเพาะปลูกผักมากที่สุด อำเภอแสวงหา เมืองอ่างทอง โพธิ์ทอง ผักที่นิยมปลูกได้แก่ พืชสมุนไพร ข้าวโพด ฝักสด ถั่วฝักยาว คะน้า แตงกวา บวบ และกระเจี๊ยบเขียว
• ไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 335 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ทำการเกษตรอื่นๆ จำนวน 147 ไร่

2) สถาบันและองค์กรเกษตรกร สหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
• สหกรณ์การเกษตร จำนวน 18 สหกรณ์
• สหกรณ์ออมทรัพย์ 6 สหกรณ์ และ
• สหกรณ์บริการ 3 สหกรณ์

• การปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์นับเป็นสาขาที่สำคัญสาขาหนึ่ง รองจากการปลูกพืช ปี 2551 จังหวัดอ่างทองมีมูลค่าด้านปศุสัตว์ จำนวน 2,996.71 ล้านบาท มีทั้งเลี้ยงเพื่อการบริโภค ใช้งาน และเลี้ยงเชิงพาณิชย์ สัตว์เศรษฐกิจ ที่สำคัญ ได้แก่ ไก่ เป็ด สุกร นกกระทา และโค

• การประมง จังหวัดอ่างทอง มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร เป็นการเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริม และเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์ โดยมีรูปแบบการเลี้ยง ได้แก่ เลี้ยงในบ่อ เลี้ยงในร่องสวน เลี้ยงในนาข้าว เลี้ยงในกระชัง และเลี้ยงในบ่อซีเมนต์

ในปี 2551 มีปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำจืดที่ผลิตได้ในธรรมชาติ และจากการเพาะเลี้ยง รวมทั้งสิ้น 3,186 ตัน คิดเป็นมูลค่า 105.357 ล้านบาท (ต.ค.50-ก.ย.51) จำแนกเป็น ปริมาณการผลิตสัตว์น้ำจืดจากการเพาะเลี้ยง จำนวน 1,075.4 ตัน มูลค่า 33.257 ล้านบาท

สำหรับผลผลิตสัตว์น้ำจืดจับได้จากธรรมชาติ มีปริมาณผลผลิตรวม 2,110.6 ตัน มูลค่า 72.099 ล้านบาท

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s