อำเภอไชโย

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอไชโยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองอ่างทอง ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองทางบกประมาณ 15 กิโลเมตร และทางน้ำประมาณ 20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพรหมบุรี (จังหวัดสิงห์บุรี)
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าวุ้ง อำเภอเมืองลพบุรี (จังหวัดลพบุรี) อำเภอบ้านแพรก และอำเภอมหาราช (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
 ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองอ่างทอง
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ทอง
ประวัติศาสตร์
บ้านไชโยสันนิษฐานว่าอาจตั้งขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2128 ในคราวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถได้กรีธาทัพไปรบกับทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ในบริเวณที่เป็นอำเภอไชโยในปัจจุบัน ซึ่งจากประวัติศาสตร์ปรากฏว่ามีเพียงชื่อ “บ้านชะไว” และ “บ้านสระเกษ” เท่านั้น พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) สันนิษฐานว่าบ้านไชโยตั้งขึ้นหลังเสร็จสิ้นสงครามดังกล่าว และเพราะเหตุที่ชนะทัพพระเจ้าเชียงใหม่จึงได้ชื่อว่า “บ้านไชโย”
อำเภอไชโยนี้เดิมชาวบ้านเรียกว่า อำเภอบ้านมะขาม เมื่อบ้านไชโยตั้งเป็นอำเภอเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2439 โดยทางราชการได้นำชื่อวัดและหมู่บ้านตำบลไชโยมาเป็นชื่ออำเภอ ส่วนชื่ออำเภอบ้านมะขามก็ยกเลิกไป และแม้ที่ว่าการอำเภอจะตั้งอยู่ที่ตำบลจรเข้ร้องก็ไม่ได้ชื่อว่าอำเภอจรเข้ร้อง กลับได้ชื่อว่า อำเภอไชโยเพราะถือว่าชื่อไชโยเป็นสิริมงคลมากกว่า
การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอไชโยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้าน รวม 51 หมู่บ้าน ได้แก่
1. จรเข้ร้อง (Chorakhe Rong) 7 หมู่บ้าน 6. ไชโย (Chaiyo) 7 หมู่บ้าน
2. ไชยภูมิ (Chaiyaphum) 8 หมู่บ้าน 7. หลักฟ้า (Lak Fa) 3 หมู่บ้าน
3. ชัยฤทธิ์ (Chaiyarit) 6 หมู่บ้าน 8. ชะไว (Chawai) 3 หมู่บ้าน
4. เทวราช (Thewarat) 7 หมู่บ้าน 9. ตรีณรงค์ (Tri Narong) 3 หมู่บ้าน
5. ราชสถิตย์ (Ratchasathit) 7 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอไชโยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่
 เทศบาลตำบลเกษไชโย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชโยทั้งตำบล
 เทศบาลตำบลไชโย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจรเข้ร้อง ตำบลไชยภูมิ ตำบลหลักฟ้า ตำบลชะไว และตำบลตรีณรงค์ทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลชัยฤทธิ์
 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชัยฤทธิ์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลไชโย)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเทวราชทั้งตำบล
 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลราชสถิตย์ทั้งตำบล
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ
มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านพื้นที่อำเภอเป็นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ลำน้ำแดง หนองสามง่ามใหญ่ และหนองสามง่ามเล็ก
เศรษฐกิจ
 อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำสวน รับจ้าง ค้าขาย
 อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ ประมง
 ธนาคาร
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0 3569 9125

สถานศึกษา
 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา โทร. 0 3564 7024
 วิทยาลัยพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
การคมนาคม
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32
อ้างอิง
http://www.amphoe.com
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s