ข้อสอบปรนัย

1 ) แผนที่ประชากร แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายของประชากรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ควรแสดงด้วยวิธีใด

ก.แผนที่จุด ( Dot Map )

ข.แผนที่ภูมิทัศน์ ( Landscape Map )

ค.แผนที่ดิจิตอล ( Digital Map )

ง.ใช้เส้นชั้นความสูง ( Contour Line )

2 ) แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งทรัพยากรนันทนาการในทุกภูมิภาคของประเทศไทย จัดว่าเป็นแผนที่เฉพาะเรื่อง ประเภทใด

ก.แผนที่รัฐกิจ

ข.แผนที่ภูมิทัศน์

ค.แผนที่บรรยากาศ

ง.แผนที่วัตถุประสงค์พิเศษ

3 ) แผนที่ที่ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศประจำวัน โดยเตือนภัยจากพายุให้ชาวประมงรับทราบจัดว่าเป็นแผนที่ประเภทใด

ก.แผนที่ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

ข.แผนที่อ้างอิง

ค.แผนที่บรรยากาศ

ง.แผนที่อากาศประจำวัน

4 ) ข้อใด ไม่ใช่ แผนที่รัฐศาสตร์ของประเทศไทย

ก.แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจุดยุทธศาสตร์บริเวณชายแดน

ข.แสดงพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล

ค.จัดทำเป็นรูปล่ม (Atlas) รวบรวมข้อมูลครบถ้วน

ง.แสดงเส้นกั้นอาณาเขตของประเทศ

5 ) องค์ประกอบของแผนที่ในข้อใด ทำให้ทราบว่าตำแหน่งที่ตั้งของเกาะภูเก็ตอยู่ในตำแหน่งละติจูดและลองติจูดใด

ก.เครื่องหมายชี้ทิศในแผนที่

ข.ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ในแผนที่

ค.แผนภาพเดคลิเนชั่น ( Declination )

ง.การบอกทิศแบบอะซิมุท ( Azimuth )

6 ) การบอกทิศในแผนที่ต้องอาศัยทิศหลัก 3 ชนิด อยากทราบว่าทิศเหนือประเภท ใดจะยึดถือตามแนวเส้นเมอริเดียนตามค่าลองติจูดที่ใช้ไปยังขั้วโลกเหนือ

ก.ทิศเหนือแม่เหล็ก

ข.ทิศเหนือกริด

ค.ทิศเหนือจริง

ง.ทิศเหนือเอียงตามแกนโลก

7 ) ถ้าต้องการทำเหมืองแร่ ควรใช้แผนที่ประเภทใดเหมาะสมที่สุด

ก.แผนที่โครงสร้างทางธรณี

ข.แผนที่แสดงเขตเกษตรเศรษฐกิจ

ค.แผนที่แสดงการตั้งถิ่นฐานของประชากร

ง.แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมทางอากาศ

8 ) ถ้าต้องการศึกษาการตั้งถิ่นฐานของประชากร ควรใช้แผนที่ลักษณะใด

ก.แผนที่เก่า

ข.แผนที่ภูมิภาค

ค.แผนที่ประชากร

ง.แผนที่ภูมิทัศน์

9 ) ถ้าต้องการค้นหาเมืองหลวงของประเทศต่างๆ ควรใช้แผนที่ในข้อใด

ก.แผนที่ประชากร

ข.แผนที่รัฐศาสตร์

ค.แผนที่ภูมิประเทศ

ง.แผนที่การใช้ที่ดิน

10 ) ข้อใดอธิบายความหมายและการทำงานของกระบวนการ “รีโมตเซนซิง “ ( Remote Sensing ) ในแง่ปัจจุบันผิดความจริง

ก.การจัดส่งดาวเทียมไทยคม 3 ขึ้นไปโคจรในอวกาศ

ข.การวิเคราะห์และแปลความหมายของภาพจากดาวเทียม

ค.การบันทึกข้อมูลของพื้นที่เป้าหมายในระยะไกลโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อ

ง.การบันทึกภาพวัตถุในระยะไกลของดาวเทียมและส่งสัญญาณกลับมายังสถานีรับภาคพื้นดิน

11 ) ข้อใด เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องนำมาวิเคราะห์และแปลความหมาย

ก.เข็มทิศและกล้องวัดระดับพื้นที่

ข.เครื่องวัดน้ำฝนและเทอรโมมิเตอร์

ค.รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม

ง.แผนที่แสดงเขตการปกครองของประเทศ

12 ) รูปถ่ายทางอากาศเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในด้านใด

ก.การวางแผนพัฒนาการใช้ที่ดิน

ข.เชื่อมโยงกับสัญญาณถ่ายทอดทางดาวเทียม

ค.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด

ง.ศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง

13 ) อุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาวิเคราะห์รูปถ่ายทางอากาศ เพื่อพิจารณาความสูงต่ำของ ลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่แห่งหนึ่ง คือข้อใด

ก.เครื่องไฮโกรมิเตอร์ ( Hygrometer )

ข.เครื่องไซโครมิเตอร์ ( Psychrometer )

ค.กล้องสามมิติ ( Stereoscope )

ง.กล้องวัดระดับ ( Telescope )

14 ) ในปัจจุบัน ภาพจากดาวเทียม ( Satellite Imagery ) ใช้ประโยชน์ในวงการใดกว้างขวางที่สุด

ก.การศึกษาด้านธรณีวิทยา

ข.การทหารและความมั่นคงของประเทศ

ค.การศึกษาด้านโครงการอวกาศ

ง.การสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

15 ) ภาพจากดาวเทียม โดยใช้ “ กระบวนการ รีโมตเซนชิง ( Remote Sensing ) “ เป็นระบบการทำงานที่ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญข้อใด

ก.ความเร็วของแสง

ข.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อ

ค.ความหนาแน่นของมวลอากาศ

ง.การสะท้อนของรังสีอัลตราไวโอเลต

16 ) กรมอุตุออกประกาศเตือนเรื่องพายุไต้ฝุ่น “ มุ่ยฟ้า “ ทำให้เจ้าหน้าที่สถานีตรวจอากาศตามชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยต้องคอยสังเกตเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทใดมากที่สุด

ก.เครื่องวัดน้ำฝน ( Rain Gauge )

ข.เครื่องไฮโกรมิเตอร์ ( Hygrometer )

ค.เครื่องแอนนิมอมิเตอร์ ( Anemometer )

ง.เครื่องแอนิรอยด์ ( Aneroid )

17 ) ข้อใดอธิบายความหมายของ “ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ “ หรือ GIS ไม่ถูกต้อง

ก.การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

ข.การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ค.การเรียกข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ศึกษา

ง.การใช้คลื่นสัญญาณดาวเทียมบอกตำแหน่งเรือรบในมหาสมุทร

18 ) หน่วยงานของรัฐได้นำข้อมูล GIS จากเหตุการณ์ใด มาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อหาทางป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากพายุฝน น้ำท่วมฉับพลัน และแผ่นดินถล่ม

ก.เหตุการณ์ที่หมู่บ้านน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2544

ข.เหตุการณ์ที่ตำบลกระทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2531

ค.เหตุการณ์วาตภัยจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ.2532

ง.เหตุการณ์วาตภัยจากพายุโซนร้อนแฮเรียต แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2506

19 ) การนำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS มาใช้พัฒนางานราชการเป็น ครั้งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 ข้อใด

ก.การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดไฟไหม้ป่า / กรมป่าไม้

ข.การศึกษาระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่ป่าชายเลน / กรมป่าไม้

ค.การประเมินสภาพการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ / กรมป่าไม้

ง.การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ปลูกฝิ่นทางภาคเหนือของประเทศ / สำนักงาน ป.ป.ส.

20 ) GIS คือข้อใด

ก.ระบบนำวิถีขีปนาวุธ

ข.ระบบสื่อสารโทรศัพท์ไร้สาย

ค.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ง.ระบบนำร่องดาวเทียมโทรคมนาคม

87274

21 ) จงใช้รูปภาพต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 21 – 23 หมายเลข ( 3 ) เรียกว่าอะไร และมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

ก.โลกชั้นกลาง – หินหนืด

ข.แก่นโลกชั้นนอก – เหล็ก นิเกิล และออกซิเจน

ค.เปลือกโลก – หินแข็ง

ง.แก่นโลกชั้นใน – โลหะนิเกิล เหล็กในสภาพของแข็ง

22 ) มนุษย์ใช้ประโยชน์โลกจากหมายเลขใดมากที่สุด

ก.( 1 )

ข.( 2 )

ค.( 3 )

ง.( 4 )

23 ) การระเบิดของภูเขาไฟที่มีลาวาไหลปะทุออกมาอย่างรุนแรงเป็นผลจากปฏิกิริยาในหมายเลขใด

ก.( 1 )

ข.( 2 )

ค.( 3 )

ง.( 4 )

24 ) หินแกรนิตจัดเป็นหินชนิดใด

ก.หินชั้น

ข.หินแปร

ค.หินอัคนีภายใน

ง.หินอัคนีภายนอก

25 ) หากผู้โดยสารเครื่องบินเดินทางข้ามเส้นเขตวันสากล โดยเดินทางจากไทยไป สหรัฐอเมริกา จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ก.เพิ่มเวลาอีก 1 วัน

ข.ลดเวลาลงอีก 1 วัน

ค.เพิ่มเวลาอีก 48 ชั่วโมง

ง.ลดเวลาลงอีก 48 ชั่วโมง

26 ) ในช่วงเวลาวันที่เท่าใดที่เวลากลางวัน – กลางคืน ทั่วโลกยาว 12 ชั่วโมง เท่ากัน

ก.21 มีนาคม , 21 มิถุนายน

ข.21 มิถุนายน , 22 ธันวาคม

ค.21 มีนาคม , 22 กันยายน

ง.22 กันยายน , 22 ธันวาคม

27 ) เปลือกโลกประกอบด้วยธาตุใดมากที่สุด

ก.ออกซิเจน , ซิลิคอน

ข.อะลูมิเนียม , เหล็ก

ค.แมกนิเซียม , โซเดียม

ง.แคลเซียม , โปรแตสเซียม

28 ) เพราะเหตุใดพายุหมุนจึงมีชื่อ เรียกว่า พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่นต่างกัน

ก.มีความกดอากาศที่จุดศูนย์กลางต่างกัน

ข.มีลมพัดเข้า – ออกในทิศทางต่างกัน

ค.สถานที่เกิดพายุต่างกัน

ง.ความเร็วลมที่จุดศูนย์กลางต่างกัน

29 ) แนวลอยเลื่อนบนเปลือกโลก ที่ยังสามารถเคลื่อนที่ได้ที่เป็นสาเหตุให้เกิด แผ่นดินไหว เรียกว่า ภาคใดในประเทศไทยที่ไม่พบรอยเลื่อนประเภทนี้

ก.รอยเลื่อนที่ที่มีพลัง / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข.รอยเลื่อนที่ที่มีพลัง / ภาคตะวันออก

ค.รอยเลื่อนที่ที่มีพลัง / ภาคตะวันตก

ง.รอยเลื่อนที่ที่มีพลัง / ภาคใต้

30 ) อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลอย่างไร

ก.ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน

ข.ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน

ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนาวเย็น และภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน

ง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนาวเย็น และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน

31 ) การที่มีฝนตกหนัก ลมแรง บางครั้งมีฟ้าผ่า และลูกเห็บตก เกิดเป็น บริเวณแคบๆ ในระยะสั้นๆ เป็นลักษณะของพายุฝนฤดูใด

ก.พายุดีเปรสชั่น – ต้นฤดูฝน

ข.พายุโซนร้อน – ปลายฤดูฝน

ค.พายุฝนฟ้าคะนอง – ฤดูร้อน

ง.พายุหมุนเขตร้อน – ช่วงเปลี่ยนฤดูฝน

32 ) แม่คะนิ้ง ที่พบตามกิ่งไม้และยอดหญ้าในช่วงฤดูหนาว ใน เขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย หมายถึงอะไร

ก.ลูกเห็บ

ข.น้ำค้างแข็ง

ค.หยาดน้ำฟ้า

ง.หมอก

33 ) ปรากฏการณ์ด้านภูมิอากาศข้อใด เมื่อเคลื่อนตัวผ่านประเทศเทศไทย ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน ของทุกปีจะทำให้ทั่วทุกภาคเป็นฤดูฝน

ก.ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ข.ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ค.พายุไซโคลน

ง.พายุไต้ฝุ่น

34 ) ข้อใด คือ ปัญหาสำคัญของการขาดแคลนน้ำในประเทศไทย

ก.ฝนทิ้งช่วงนาน

ข.หน้าดินถูกกัดเซาะพังทลาย

ค.อ่างเก็บน้ำมีจำนวนน้อย

ง.แม่น้ำส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ

35 ) การเกิดคลื่นสึนามิ ในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 นั้นเกิดจาก ลอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียกับยูเรเซีย ในลักษณะใด

ก.1. รอยเลื่อนซ้อน

ข.2. รอยเลื่อนเหลี่ยม

ค.รอยเลื่อนย้อน

ง.รอยเลื่อนธรรมดา

36 ) การเกิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย มีผลมาจากข้อใด

ก.พื้นที่เป็นเขตภูเขาไฟมาก่อน

ข.พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตหินเก่าและหินกลางเก่ากลางใหม่

ค.เป็นเขตที่เปลือกโลก ถูกแรงกดทับจากภูเขามากที่สุด

ง.พื้นที่อยู่ใกล้เขตภูเขาหินใหม่ ซึ่งทอดตัวผ่านทางตะวันตกของพม่า

37 ) พลังงานหรือแรงดันภายใต้พื้นผิวโลก มักก่อให้เกิดปรากฏการณ์ใน ข้อใด

ก.แผ่นดินไหว

ข.น้ำท่วม

ค.ลูกเห็บตก

ง.ฟ้าผ่า

38 ) แอ่งบนแผ่นดินที่คนในภาคเหนือ เรียกว่า อ่างสลุง หรือแอ่งยุบจะพบในโครงสร้างของหินประเภทใด

ก.หินแกรนิต

ข.หินปูน

ค.หินบะซอลต์

ง.หินทราย

39 ) หินในข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นหินแปรทั้งหมด

ก.หินกรวดมน หินดินดาน หินปูน

ข.หินอ่อน หินชนวน หินไนส์

ค.หินชีสต์ หินออบซิเดียน หินทราย

ง.หินพัมบิส หินบะซอลต์ หินยแกบโบร

40 ) ลักษณะสำคัญอะไร ที่สามารถบอกได้ว่าเทือกเขานั้นเป็นหินปูน

ก.พบแร่รัตนชาติ

ข.ปกคลุมด้วยป่าไม้หนาแน่น

ค.ยอดเขาสูง ยอดมน มีแอ่งยุบ น้ำตก

ง.ยอกเขาขรุขระ มีถ้ำ มีหินงอกหินย้อย

41 ) ภูมิประเทศใดต่อไปนี้เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก

ก.เขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทย

ข.ชายฝั่งทะเลอันดามันของภาคใต้

ค.เทือกเขาสูงในภาคเหนือ

ง.ที่ราบสูงโคราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

42 ) ชายฝั่งทะเลของไทยมีลักษณะตรงกับข้อใด

ก.ชายฝั่งอ่าวไทย และชายฝั่งอันดามัน จัดเป็นชายฝั่งยกตัว

ข.ชายฝั่งอ่าวไทย และชายฝั่งอันดามัน จัดเป็นชายฝั่งทรุดตัว

ค.ชายฝั่งอ่าวไทยเป็นชายฝั่งยกตัว ชายฝั่งอันดามันเป็นชายฝั่งทรุดตัว

ง.ชายฝั่งอ่าวไทยเป็นชายฝั่งทรุดตัว และชายฝั่งอันดามันเป็นชายฝั่งยกตัว

43 ) บริเวณลุ่มแม่น้ำใดต่อไปนี้ มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด

ก.แม่น้ำปิง – น่าน

ข.แม่น้ำมูล – ชี

ค.แม่น้ำแควน้อย – แควใหญ่

ง.แม่น้ำตาปี – คีรีรัฐ

44 ) ปลายฤดูฝนของประเทศไทย จะไม่แล้งฝนด้วยเหตุผลในข้อใด

ก.ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นำฝนมาตกในพื้นที่

ข.ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนำความหนาวเย็นและฝนโปรยมาสู่พื้นดิน

ค.ร่องความกดอากาศต่ำก่อให้เกิดฝนเป็นบริเวณกว้าง

ง.พายุหมุนจากทะเลจีนใต้พัดผ่าน

45 ) ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุม เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ใดในประเทศไทย

ก.การเปลี่ยนอุณหภูมิตามอิทธิพลมรสุม

ข.ช่วงฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายน

ค.การได้รับแสงอาทิตย์ในเดือนเมษายนและเดือนสิงหาคม

ง.การเปลี่ยนแปลงทางเดินของพายุหมุนจากมหาสมุทรแปซิฟิกสลับมหาสมุทรอินเดีย

46 ) พื้นที่ป่าไม้ที่คนลักลอบเข้าไปทำลาย มีผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัย ในหลายพื้นที่ คือป่าอะไร

ก.ป่าบุ่ง ป่าทาม

ข.ป่าชายเลน

ค.ป่าต้นน้ำลำธาร

ง.ป่าพรุ

47 ) ป่าไม้ประเภทใด ที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด

ก.ป่าสนเขา

ข.ป่าดงดิบ

ค.ป่าแดง

ง.ป่าเบญจพรรณ

48 ) ข้อใดถูกต้องสำหรับป่าไม้ผลัดใบในประเทศไทย

ก.ภาคใต้ไม่มีป่าไม้ผลัดใบ เพราะมีฝนตกชุก

ข.ภาคเหนือและภาคกลางไม่มีป่าไม้ผลัดใบ เพราะมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ

ค.ภาคใต้มีป่าไม้ผลัดใบ เพราะมีช่วงฤดูแล้งสั้น

ง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีป่าไม้ผลัดใบ เพราะมีภูเขาสูง

49 ) เมื่อประเทศไทยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะเกิดปรากฏการณ์ใด

ก.ภาคตะวันออกเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำ

ข.ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเริ่มหนาวและแห้งแล้ง

ค.ภาคเหนือมีฝนตกจากพายุดีเปรสชั่น

ง.ภาคตะวันตกมีความกดอากาศสูง และอุณภูมิลดลง

50 ) ลักษณะความรุนแรงในข้อใดมีค่ามากที่สุดในขณะเกิดแผ่นดินไหว

ก.พื้นดินเป็นรอนคลื่น

ข.รางรถไฟเกิดการบิดงอ

ค.เกิดรอยแยกของแผ่นดิน

ง.ท่อใต้ดินเสียหายใช้การไม่ได้

51.)เหตุผลสำคัญในการแบ่งพื้นที่ออกเป็นภูมิภาคเพื่อต้องการใช้ประโยชน์ด้านแต่งๆยกเว้น

ก.การแจกแจงความแตกต่างทางสังคมได้ชัดเจน

ข.การวางแผนพัฒนาเฉพาะพื้นที่ได้ง่าย

ค.การแบ่งขอบเขตและหน้าที่ของพื้นที่

ง.การจัดสรรทรัพยากรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

52.)ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติยึดถือในการกำหนดเขตภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน

ก.การตั้งถิ่นฐานของประชากร

ข.ลักษณะภูมิอากาศ

ค.การประกอบอาชีพของประชากร

ง.เชื้อชาติและวัฒนธรรมของประชากร

53.)ภูมิภาคภูมิศาสตร์คู่ใดมีลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกันมากที่สุด

ก.ภาคใต้กับภาคตะวันตก

ข.ภาคตะวันออกกับภาคใต้

ค.ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ง.ภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

54.)การแบ่งภาคภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่แบ่งออกเป็น 6 ภูมิภาคนั้นใช้หลักเกณฑ์ในข้อใด

ก.ลักษณะทางด้านกายภาพและวัฒนธรรม

ข.ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน พืช และสัตว์

ค.ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และการประกอบอาชีพ

ง.ลักษณะทั่วไปของประชากรด้านเชื้อสาย ภาษาและขนบธรรมเนียม

55.)ข้อความใดไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการแบ่งภาคภูมิศาสตร์ของไทย

ก.ภาคภูมิศาสตร์มีลักษณะเฉพาะที่เด่นชัดตรงกัน

ข.ภาคภูมิศาสตร์เป็นเขตกำหนดแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงอีก

ค.ภาคภูมิศาสตร์มีลักษณะแตกต่างทางกายภาพกับบริเวณใกล้เคียง

ง.ภาคภูมิศาสตร์อาจกำหนดขึ้นจากแนวคิดของนักภูมิศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานอื่น

56.)ภาคภูมิศาสตร์คู่ใดมีความหนาแน่นของประชากรใกล้เคียงกันมากที่สุด

ก.ภาคตะวันออกและภาคใต้

ข.ภาคใต้และภาคเหนือ

ค.ภาคเหนือและภาคตะวันออก

ง.ภาคตะวันตกและภาคกลาง

57.)ภาคที่มีภูมิอากาศแตกต่างจากภาคอื่นมากที่สุดคือภาคใด

ก.ภาคใต้

ข.ภาคเหนือ

ค.ภาคกลาง

ง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

58.)ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นหลักเกณฑ์ทางกายภาพที่นำมาเป็นข้อมูลในการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ของไทย

ก.ลักษณะภูมิอากาศของท้องถิ่น

ข.รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของประชากร

ค.ลักษณะการประกอบอาชีพของประชากร

ง.ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น

59.)ที่ตั้งและรูปร่างของประเทศไทยเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอย่างไร

ก.มีพรมแดนติดต่อกับหลายประเทศในภูมิภาคทำให้มีแรงงานราคาถูกหลั่งไหลเข้ามา

ข.มีพรมแดนติดต่อกับหลายประเทศในภูมิภาคทำให้อิทธิพลของฝุ่นไม่สร้างความเสียหายมากนัก

ค.มีรูปร่างคล้ายขวานช่วยให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านได้ทุกด้าน

ง.มีส่วนที่แคบที่สุดคือ คอคอดกระที่เหมาะสำหรับเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่สั้นที่สุด

60.)ข้อใดอธิบายลักษณะภูมิประเทศกับพรมแดนระหว่างประเทศได้ถูกต้อง

ก.ทิวเขาแดนลาวและแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดนตลอด ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศลาว

ข.ทิวเขาหลายแนวและแม่น้ำหลายสายเป็นแนวพรมแดนภาคเหนือกับประเทศพม่า

ค.ภาคตะวันออกกับประเทศกัมพูชามีทิวเขาบรรทัด และบางส่วนของทิวเขาจันทบุรี กับทิวเขาสันกำแพง

ง.ภาคใต้กับประเทศมาเลเซีย มีทิวเขาสันกาลาคีรี ช่วงสั้นๆ ของแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำโก-ลก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s