นำเสนอ

1.)ข้อใดอธิบายลักษณะภูมิประเทศกับพรมแดนระหว่างประเทศได้ถูกต้อง

ก.ทิวเขาแดนลาวและแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดนตลอด ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศลาว

ข.ทิวเขาหลายแนวและแม่น้ำหลายสายเป็นแนวพรมแดนภาคเหนือกับประเทศพม่า

ค.ภาคตะวันออกกับประเทศกัมพูชามีทิวเขาบรรทัด และบางส่วนของทิวเขาจันทบุรี กับทิวเขาสันกำแพง

ง.ภาคใต้กับประเทศมาเลเซีย มีทิวเขาสันกาลาคีรี ช่วงสั้นๆ ของแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำโก-ลก

2.)ภาคภูมิศาสตร์คู่ใดมีความหนาแน่นของประชากรใกล้เคียงกันมากที่สุด

ก.ภาคตะวันออกและภาคใต้

ข.ภาคใต้และภาคเหนือ

ค.ภาคเหนือและภาคตะวันออก

ง.ภาคตะวันตกและภาคกลาง

3.)การแบ่งภาคภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่แบ่งออกเป็น 6 ภูมิภาคนั้นใช้หลักเกณฑ์ในข้อใด

ก.ลักษณะทางด้านกายภาพและวัฒนธรรม

ข.ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน พืช และสัตว์

ค.ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และการประกอบอาชีพ

ง.ลักษณะทั่วไปของประชากรด้านเชื้อสาย ภาษาและขนบธรรมเนียม

4.)เหตุผลสำคัญในการแบ่งพื้นที่ออกเป็นภูมิภาคเพื่อต้องการใช้ประโยชน์ด้านแต่งๆยกเว้น

ก.การแจกแจงความแตกต่างทางสังคมได้ชัดเจน

ข.การวางแผนพัฒนาเฉพาะพื้นที่ได้ง่าย

ค.การแบ่งขอบเขตและหน้าที่ของพื้นที่

ง.การจัดสรรทรัพยากรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

5.)ที่ตั้งและรูปร่างของประเทศไทยเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอย่างไร

ก.มีพรมแดนติดต่อกับหลายประเทศในภูมิภาคทำให้มีแรงงานราคาถูกหลั่งไหลเข้ามา

ข.มีพรมแดนติดต่อกับหลายประเทศในภูมิภาคทำให้อิทธิพลของฝุ่นไม่สร้างความเสียหายมากนัก

ค.มีรูปร่างคล้ายขวานช่วยให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านได้ทุกด้าน

ง.มีส่วนที่แคบที่สุดคือ คอคอดกระที่เหมาะสำหรับเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่สั้นที่สุด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s